Regulamin Ogólny – obowiązujący od 01.03.2018r.

Regulamin Usługi Newsletter – obowiązujący od 25.05.2018r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZAPACHSUKCESU.BIZ

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego www.zapachsukcesu.biz. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Sklepu, prawa i obowiązki jego Klientów, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Klientów Sklepu.


II. Definicje

Administrator- właściciel Sklepu Internetowego: PPHU Aromalinea ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5771606140, telefon kontaktowy: +48 505 230 794, adres email: info@zapachsukcesu.biz.

Sprzedawca- PPHU Aromalinea ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki, NIP 5771606140, telefon: +48 505 230 794, adres email: info@zapachsukcesu.biz.

Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Sklep/Sklep Internetowy - strony internetowe oraz inne narzędzia internetowe udostępnione za pośrednictwem sieci Internet, do których wszelkie prawa przysługują PPHU Aromalinea ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki i które dostępne są pod adresem www.zapachsukcesu.biz.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Login - adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego.

Konto - miejsce w Sklepie Internetowym, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Klient może wprowadzić, modyfikować swoje dane.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Cena – oznacza cenę brutto umieszczoną obok informacji o towarze. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy.

Panel klienta – związana z kontem funkcjonalność Sklepu pozwalająca Klientowi na indywidualne zarządzanie swoimi danymi oraz przeglądać złożone zamówienia w Sklepie oraz ich status realizacji i wysyłki.

Blokada Konta – zawieszenie wszystkich funkcji Konta Klienta, w tym możliwości dokonywania zakupów, dokonane przez Administratora w przypadkach wskazanych w Regulaminie Sklepu.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.zapachsukcesu.biz.


III. Postanowienia ogólne Regulaminu

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.zapachsukcesu.biz prowadzony jest przez: PPHU Aromalinea ul. Leśniowska 85 42-310 Żarki, NIP 5771606140 adres poczty elektronicznej: info@zapachsukcesu.biz, numer telefonu kontaktowego: +(48) 505 230 794.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Sklepu.

4. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące :

 • Dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookies. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane przez Sklep na komputerze lub innym urządzeniu Usługobiorcy, zawierające szereg informacji pozwalających na poprawne działanie oraz ułatwiające korzystanie z zawartości Serwisu w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Usługobiorcy.
 • Wyrażenie zgody przez Klienta na korzystanie przez Sklep z plików typu cookies.
 • Posiadanie dowolnej, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 • Posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, zdolnej do odbierania wiadomości e-mail.

5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenie lub zablokowanie stosowania plików typu cookies przez Klienta w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej może wpłynąć na poprawność funkcjonowania Sklepu, za co Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Sklepu oraz za powstałe z tego powodu szkody, jeżeli wadliwe działanie Sklepu wynikać będzie z niedostosowania się przez Klienta do wskazanych w ust. 4 powyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

8. Regulamin jest na bieżąco dostępny dla wszystkich Klientów na stronie internetowej www.zapachsukcesu.biz pod adresem: https://zapachsukcesu.biz/content/106-reklamacje.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim Klientom posiadającym konta w Sklepie. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą zapoznania się ze zmienioną treścią regulaminu przez Klientów. Klient może nie zaakceptować zmiany Regulaminu.

10. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Administratora drogą mailową. Administrator zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie takiego maila, informując jednocześnie o terminie likwidacji Konta. Brak akceptacji zmiany Regulaminu powoduje likwidację konta tego Klienta w Sklepie oraz rozwiązanie wszystkich umów świadczenia usług zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Likwidacja Konta Klienta oraz rozwiązanie umów świadczenia usług następuje z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.

11. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Sklepu nowych rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Sklepu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Klientów, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.

IV. Rejestracja w Sklepie Internetowym

1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://zapachsukcesu.biz/logowanie?create_account=1. Klient może posiadać tylko jedno konto w Sklepie. Aby rejestracja była skuteczna należy wypełnić co najmniej te pola, które zostały oznaczone, jako pola wymagane.

2. Skuteczna rejestracja w Sklepie powoduje założenie indywidualnego Konta Klienta Sklepu oraz dostęp do Panelu Klienta.

3. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Sklepu, a także oświadcza, że wyraża zgodę przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikowanie tych danych w Internecie, prasie, telewizji, radio oraz za pomocą telefonii komórkowej, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

4. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient ponadto, wyraża zgodę na przetwarzanie jego numeru IP, loginu oraz czasu i miejsca aktywności w Sklepie Internetowym.

5. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość powitalna.

6. Dokonując Rejestracji w Sklepie osoba zobowiązana jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować dokonaniem czasowej Blokady Konta przez Administratora. Administrator odblokuje Konto Klienta po podaniu przez niego prawdziwych danych, zgodnych z niniejszym Regulaminem.

7. W przypadku podania przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie danych, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. z późn. zm.) stanowią dane osobowe, wyraża on zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t. j. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 t. j.) w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem oraz na ich prezentację w Serwisie.

8. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 t. j.), na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas rejestracji. Informacje handlowe dotyczyć będą Sklepu, działalności prowadzonej przez Administratora oraz podmioty w stosunku do niego dominujące, zależne, powiązane, a także podmioty będące jego partnerami handlowymi.

V. Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Cena Produktu zawiera podatki. Oznacza cenę brutto umieszczoną obok informacji o towarze. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


VI.
Formy płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

BANK ING

Numer rachunku bankowego: 84 1050 1168 1000 0091 3098 4801

PPHU AROMALINEA, UL. LEŚNIOWSKA 85, 42-310 ŻARKI

 1. Płatność online za pomocą platformy PayU.pl
 2. Klient może dokonać opłaty za Zamówienie, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku Klienta.
 3. Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności za Zamówienia oraz koszty dostawy dokonywane są w polskich złotych.

VII. Transport i dostawa Produktów

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

 • Przesyłka kurierska (przedpłata)
 • Przesyłka kurierska pobraniowa (płatność przy odbiorze)
 • Odbiór osobisty dostępny w siedzibie firmy: ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki

4. Dostawa Produktu do Klienta odbywa się za pomocą firmy kurierskiej: FEDEX oraz DPD. Za opóźnienia w dostawach obciążających kuriera, Sprzedawca nie odpowiada.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VII. Reklamacja zakupionego Produktu

1. Każdy zakupiony w Sklepie Produkt posiada gwarancję. W razie defektu Klient może dokonać reklamacji zakupionego Produktu.

2. Formularz reklamacji dostępny jest pod adresem: https://zapachsukcesu.biz/pdf/formularz-zwrotu-reklamacji.pdf . Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru/nazwy produktu i przyczynę reklamacji.

3. Reklamowany Produkt(y) należy odesłać na adres: PPHU Aromalinea ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury/paragonu stanowiącego dowód zakupu.

XI. Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. roku "O prawach konsumenta" (Dziennik ustaw,poz. 827 z 2014r.) Klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie Internetowym . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinno być złożone w formie pisemnej, żadna inna forma nie jest dopuszczalna.

2. W celu dokonania zwrotu (odstąpienia) niezbędne jest wypełnienie formularza zwrotu. Formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: https://zapachsukcesu.biz/pdf/formularz-zwrotu-reklamacji.pdf . Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru/nazwy produktu. Klient nie musi podawać powodu zwrotu (odstąpienia).

3. Towar powinien być zwrócony nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy. Do paczki z wypełnionym formularzem zwrotu i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

4. Zwrotu należy dokonać na adres: PPHU Aromalinea ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki.

5. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Jednocześnie informujemy , że zwrot towaru nie jest możliwy między przedsiębiorcami.

6. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przelewem bankowym na konto kupującego podane w formularzu zwrotu. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni zwróci kupującemu kwotę za zakupiony towar na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

8. Sklep nie ponosi żadnych kosztów przesyłek za zwrócony towar ,zwrot towaru możliwy jest tylko na koszt i ryzyko zwracającego (Klienta).


VIII. Zasady zachowania prywatności

1. Administrator zapewnia zachowanie prywatności poczty elektronicznej i danych zamieszczonych na kontach swoich Klientów. Wyłączne prawo do bazy danych zgromadzonych w Sklepie danych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 t. j. z późn. zm.). Klienci Sklepu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych - Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Przypominamy, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych powiadomień SMS na numer telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji w Sklepie, na temat aktualnych promocji i nowości.

4. Administrator zapewnia prawidłowe działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając Klientowi, o ile wymaga tego specyfika usługi:

a) korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi;

b) jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi,

5. Administrator nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług poprzez jego przesłanie do Użytkownika, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Sklep w taki sam sposób udostępnia wszelkie zmiany dokonywane w Regulaminie.

6. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i w żadnym innym zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie.

XIII. Postanowienia Końcowe

1. Na stronie www.zapachsukcesu.biz są wykorzystywane pliki Cookies. Stosowane są one w celu zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich Klientów przy korzystaniu ze Sklepu. Więcej informacji o plikach Cookies pod linkiem: kliknij tutaj

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas na stronie www.zapachsukcesu.biz w zakładce: REGULAMIN.

3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie Sklepu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: info@zapachsukcesu.biz

6. Wszelkie oświadczenia woli Klientów przewidziane w niniejszym Regulaminie, których skuteczność uzależniona jest od ich doręczenia Administratorowi, winny być przesyłane w formie papierowej na adres pocztowy: info@zapachsukcesu.biz

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t. j.) i ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 t. j.).

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER OBOWIĄZUJĄCY OD 25.05.2018r.

 • I. Postanowienia wstępne

  • 1. Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin” określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „newsletter” przez PPHU Aromalinea ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki (który stanowi także adres do doręczeń), NIP 577-160-61-40, REGON 243104576, adres poczty elektronicznej: biuro@aromalinea.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 505 230 794 – opłata jak za połączenie standardowe- wg. cennika właściwego operatora (dalej również: „Usługodawca”).

  • 2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newslettera.

  • 3. Korzystanie z usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – telefon komórkowy; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (6) ważny/aktywny adres e-mail; (7) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 • II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

  • 1. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje:

   • a. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy (których aktualna lista podana jest w ramach Serwisu), w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych,

   • b. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, w tym w szczególności złożyli zamówienie lub założyli konto pod adresem internetowym: www.aromalinea.pl (dalej również: „Serwis”), drogą pocztową informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy (których aktualna lista podana jest w ramach Serwisu), w tym w szczególności bonów lub dedykowanych ofert promocyjnych,

   • c. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy (których aktualna lista podana jest w ramach Serwisu), w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.

  • 2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

   • a. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;

   • b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter).

  • 3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

  • 4. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

   • a. podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy,

   • b. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy;

   • c. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.

  • 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

  • 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy, a Usługobiorca nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.

  • 4. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z newslettera, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • 5. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.

 • IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

  • Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 • V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  • 1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.

  • 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

  • 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać na przykład pisemnie na adres: PPHU Aromalinea ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki

  • 4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych składającego reklamację, a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

  • 5. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych.

 • VI. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

  • 1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.

  • 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):

   • a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

   • b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

   • c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

  • 3. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

  • 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w pkt IV powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II. ust. 4 lit. c Regulaminu.

  • 5. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  • 6. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

   • a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

   • b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

   • c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

  • 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

  • 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

 • VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny również pod adresem https://zapachsukcesu.biz/content/3-regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 • 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 • 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

 • 4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.